نوع تخت : ۱ تخت دبل یا توئین
نرخ مصوب : ۱۳۷۸۰۰۰ تومان