نوع تخت : ۱ تخت دبل + ۱تخت سینگل
نرخ مصوب : ۱۶۴۹۰۰۰ تومان