نوع تخت : ۱ تخت دبل + ۳ تخت سینگل
نرخ مصوب : ۶۵۰۰۰۰ تومان