نوع تخت : ۱ تخت دبل+ ۱ تخت سینگل
نرخ مصوب : ۴۰۰۰۰۰ تومان