نوع تخت : ۲ تخت دبل + ۱تخت سینگل
نرخ مصوب : ۸۵۰۰۰۰ تومان