نوع تخت : ۲ تخت دبل + ۱ تخت سینگل
نرخ مصوب : ۸۰۰۰۰۰ تومان