نوع تخت : ۲ تخت دبل + ۲ تخت سینگل
نرخ مصوب : ۱۴۰۰۰۰۰ تومان