نوع تخت : ۱ تخت دبل + ۲ تخت سینگل
نرخ مصوب : ۹۹۰۰۰۰ تومان