نوع تخت : ۱ تخت دبل + ۱تخت سینگل
نرخ مصوب : ۵۰۰۰۰۰ تومان