نوع تخت : ۱ تخت دبل + ۱ تخت سینگل
نرخ مصوب : ۵۰۰۰۰۰ تومان